top of page
all_mały.JPG

Wolontariat & Praca społeczna

 • Od 1973 jestem  czynną uczestniczką Programu 12-stu Kroków, Nadal uczęszczam w 2-3 spotkaniach tygodniowo, aby uczyć się czegoś nowego. 

 • Przez 7.5 roku byłam czynnym członkiem zarządu “Domu Doktora Boba” (Dr. Bob’s House) w Akron, Ohio

 • Jestem Przewodnikiem Historii ruchu AA i AL-Anon w Akron

 • Często prowadzę i uczestniczę w warsztatach Zasad 12-stu Kroków

 • Od 1974 udzielam się społecznie w wielu miejscowych instytucjach (International Institute, University of Akron, …i inne)

 

Osobista misja – nieść pomoc rodzinom osób uzależnionych. 

Inżynier Elektronik; Właściciel firmy

 

 • Absolwentka  (cum laude) Uniwersytetu w Akron, klasa 1986, 1990

 • Database Designer and Manager, Technical Writer,

 • Programmer (Fortran, Basic, C, C +, C #), Electronic Technician

Volunteering & Social Engagements

 

 • I have been an active participant in the 12 Step Program since 1973. I still attend 2-3 meetings a week, to learn something new.

 • For 7.5 years I was an active member of the Board of Trustees at Dr. Bob's Home in Akron, Ohio

 • Since 1992, I provide information and conduct guided tours of the AA/Al-Anon Historical places  in Akron

 • I lead and participated in numerous 12-Step Program workshops

 • After moving to Akron in 1974, I have been volunteering in several local institutions (International Institute, EACH, University of Akron, …. to name the few)

Electronic Engineer; Business Owner

 • Graduate cum laude of The University of Akron, class 1986, 1990

 • Database Designer and Manager, Technical Writer, Programmer (Fortran, Basic, C, C+, C#), Electronic Technician

 • Business owner; incorporated 1996

Jestem wdzięczna za:

 • Dziękuję Sile Wyższej, Bogu za życie, opiekę, miłosierdzie i łaske.

 • Adopcyjnym Rodzicom Wandzie i Leonowi Bielawskim za dom rodzinny, wiarę, samodzielność, prawdomówność i poczucie własnej wartości;

 • Polsce (wtedy Ludowej) za Dom Sierociństwa w Białymstoku, wspaniałą edukację w Liceum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim; 

 • Polakom w Polsce i na obczyźnie za dar bohaterstwa, patriotyzmu i wytrwałości. 

 • Stanom Zjednoczonym za szanse na spokojne życie w Akron, Ohio, i historię AA; 

 • Mężowi Tage H. za 30-ci lat trzeźwości, miłość, szacunek, bezgraniczne zaufanie i wsparcie duchowe w dobrych czasach i trudnych chwilach (dniach... tygodniach);

 • Programowi 12-Kroków za “mapę drogową” na życie,

 • Każdej osobie która mnie kochała, ignorowała lub nie bardzo lubiła – byliście mi potrzebni do wprowadzenia w praktykę 4-ch Absolutów: Miłości, Bezinteresowności, Czystości (zamiaru I celu), i Uczciwości.  Wam najbardziej za to dziękuję.

I am grateful for:

 • I thank the Higher Power, whom I choose to call God, for life, protection, mercy and grace.

 • Adoptive parents, Wanda and Leon Bielawski, for their family-home, faith, independence, truthfulness and self-esteem;

 • Country of Poland (then People's Republic) for the Orphanage in Bialystok, and excellent education - at Maria Skłodowska-Curie High School in Warsaw and at the University of Warsaw;

 • Polish People in Poland and abroad for the gift of heroism, patriotism and perseverance.

 • The United States for a chance of peaceful life in Akron, Ohio, and the history of AA;

 • My husband Tage H. for 30 years of sobriety, love, respect, boundless trust, and spiritual support in good times and difficult times (days ... weeks);

 • The 12-Step Program for a "road map" for life,

 • And every person who liked me, ignored me, or disliked me – I've needed you to put into practice the 4 Absolutes: Love, Unselfishness, Purity (intention and purpose), and Honesty. And I thank you for that the most

bottom of page